Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Λάρισας λόγω ποδηλατοδρομίας

Προγραμματίζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, κατά τη διάρκεια της ποδηλατοδρομίας στο πλαίσιο της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμέ­νων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα  η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχη­μάτων, κατά το χρόνο διεξαγωγή ποδηλατοδρομίας στα πλαίσια της 6ης Παγκόσμι­ας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη (18-05-2021), αποφάσισε τα εξής:

1.- Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση της κυ­κλοφορίας όλων των οχημάτων κατά την διεξαγωγή ποδηλατοδρομίας στα πλαί­σια της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λάρισας, την Τρίτη (18-05-2021) και κατά τις ώρες 18.00′ έως 20.00′ στις κατωτέρω οδούς:

α. Οδός Κύπρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου.

β. Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Κύπρου έως την οδό Μανδηλαρά.

γ. Οδός Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής από την οδό Ολύμπου έως την οδό Φι­λελλήνων.

δ. Οδός Φιλελλήνων και στο τμήμα αυτής από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Κύπρου.

  1. – Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με τις προσωρινές πληρο­φοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διοργανωτές, καθώς και τις υποδείξεις των Τροχονόμων.
  2. – Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτη­ση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  1. – Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης εν λόγω ποδηλατο­δρομίας να τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινα­κίδες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαι- τούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέ­λεσης εν λόγω εκδήλωσης.
  2. – Η ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, που κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) με την παράκληση όπως ενημερωθεί.
  3. – Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για την εκτέλεση της παρούσας, την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 και την υποβολή στην Υπηρεσία μας της σχετικής εκθέσεως, την επίδοση της στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες & φορείς, με αποδεικτικό επίδοσης το οποίο θα τηρηθεί στο αρχείο της Υπηρεσίας της καθώς και στη λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς του.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας