Έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων: Τα θέματα που συζητηθούν

Στο “μικροσκόπιο” της έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιείται σήμερα περιλαμβάνονται θέματα όπως η διαμόρφωση προτάσεων επί των 22 αλλαγών που ετοιμάζει η υπουργός Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία με επιστολή της ζήτησε τις θέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων, αλλά και προτάσεις για την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ.

Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία αναμένεται να παραστεί στην Σύνοδο, απέστειλε επιστολή προς την ακαδημαϊκή κοινότητα με την οποία θέτει 22 θέματα και ζητά τις προτάσεις τους. «Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης» έχει τονίσει.

Τα θέματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία ζητά από τους πανεπιστημιακούς να τοποθετηθούν είναι τα εξής:

Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

1. Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

2. Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

3. Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

Κρατική Χρηματοδότηση

4. Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

5. Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Πρόσθετοι Πόροι

6. Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

7. Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

8. Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

9. Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

10. Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

11. Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

12. Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προγράμματα Σπουδών

13. Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

14. Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15. Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

16. Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

17. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

18. Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

19. Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

20. Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

21. Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

22. Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

Τις προτάσεις της επί των 22 αλλαγών που ετοιμάζει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ήδη διατυπώσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ειδικότερα οι Συγκλητικοί του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων, εισηγούνται:

Όργανα Διοίκησης: Η σημερινή κατανομή αρμοδιοτήτων στα όργανα διοίκησης είναι ισορροπημένη και δεν χρήζει άμεσων τροποποιήσεων, εκτός, ίσως, από την ενίσχυση της Κοσμητείας, που θα μπορούσε να αναλάβει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των επιμέρους Τμημάτων.

Συμβούλια Ιδρύματος: Αντί Συμβουλίου Ιδρύματος, βλέπουμε την ανάγκη να δημιουργηθούν εξειδικευμένες δομές με τη συγχώνευση και τη μετεξέλιξη υπαρχουσών υπηρεσιών, που θα εξυπηρετήσουν εν τοις πράγμασι τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, καταγράφοντας συστηματικά το προφίλ των εισακτέων, τις επιδόσεις των φοιτητών, την πορεία των αποφοίτων, τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Επίσης, διαπιστώνουμε την ανάγκη να δημιουργηθούν συμβουλευτικά όργανα υψηλού κύρους στα Πανεπιστήμια (π.χ. Scientific Advisory Board).

Εως τα Χριστούγεννα

Στη συνάντηση του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων με την υπουργό Παιδείας που έγινε στις αρχές του μήνα Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστή η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει εντός του έτους σε ευρεία νομοθετική πρωτοβουλία για τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η νομοθετική πρωτοβουλία, όπως τόνισε η κ. υπουργός στους Πρυτάνεις, θα κάνει πράξη το όραμα της Κυβέρνησης για Ανώτατα Ιδρύματα αυτοδιοίκητα, ευέλικτα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας.

Πηγή: protothema.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας