Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 10.06.2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00’ του έτους 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67 & 65 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί δημιουργίας Νέας Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στο στρατόπεδο «ΖΩΓΑ» στο Κυψελοχώρι
  2. Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Α’ τριμήνου 2019
    Εισηγητής:  Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στους Γόννους και την Καλλιπεύκη»    Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
  4. Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το Τ.Π.&Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των  Υπουργών Εσωτ. Οικ. & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως  τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου: «Προσθήκη Αιθουσών Διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου»
    Εισηγητής:  Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας