Η Θεσσαλία επενδύει στα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα

Σαράντα θεσσαλικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, εκ των οποίων τα 20 είναι πιστοποιημένα και τα άλλα 20 προς αναγνώριση και πιστοποίηση για να χαρακτηριστούν ΠΟΠ/ΠΓΕ Θεσσαλίας απασχολούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αποκτώντας έτσι την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία.

Πρόκειται για προϊόντα, τα οποία είτε συμπεριλαμβάνονται στο «καλάθι αγροτικών προϊόντων της Θεσσαλίας», είτε οι ενδιαφερόμενοι συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών απέστειλαν φακέλους ή αιτήματα προς χρηματοδότηση για τη σύνταξη του φακέλου τους για να ακολουθήσει από την περιφέρεια η υποβολή και, εν συνεχεία, η πιστοποίηση στο υπουργείο Γεωργίας και στην ΕΕ.

Κάποια από αυτά είναι ξακουστά ανά την επικράτεια για τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, κάποια άλλα όχι τόσο. Όπως είναι φυσικό, η υπόθεση των ΠΟΠ δεν απασχολεί μόνο την περιφέρεια, αλλά και άλλους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την πιστοποίηση ενός αγροτικού προϊόντος, καθώς αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι μόνο έτσι το προϊόν θα αποκτήσει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία.

Τα 20 νέα προς αναγνώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντα πρέπει να διαμορφώσουν άμεσα διαγνωστικές εκθέσεις και να προχωρήσουν σε αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για τη σύνταξη φακέλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καν. 1151/2012 και να ακολουθήσει η τελική υποβολή στο υπουργείο και την ΕΕ.

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Οι διαγνωστικές εκθέσεις θα υποβληθούν στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν εντός του 2018 στα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα κατοχύρωσης και προβολής ΠΟΠ/ΠΓΕ Προϊόντων:

LEADER 2014-2020: Έως τέλη 2017 ή αρχές του 2018 (μέσω πρόσκλησης των Αναπτυξιακών της περιφέρειας).

ΓΓΕΤ δράσεις ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 για επιδότηση σύνταξης φακέλου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ κατοχύρωσης πρωτογενούς παραγωγής, αγροτικών προϊόντων και μεταποιημένων τροφίμων (αλλαντικά, χαλβάς κ.λπ.). Προϋποθέτει διαγνωστική έκθεση εντός του 2018.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Στις αρχές του 2018 και στο Μέτρο 3.2 και 16.1 περί Ενίσχυσης Καινοτομίας και Προβολής ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων για παραγωγή (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα).

Οριζόντιο πρόγραμμα ΕΕ για ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΑREPO, προβολή 1/2018 και 1/2020.

Διακρατικά Interreg (ΜΕD, ENI κ.ά.) για ΠΟΠ/ΠΓΕ προβολή μέσω συνεργασιών, εντός του 2018.

Οι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι στη Θεσσαλία είναι συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών του άρθρου 37, φορείς διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων άρθρου 38, αγροδιατροφικές συμπράξεις περιφερειών του άρθρου 35, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ανά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόν του άρθρου 34 του Νόμου 4384/2016 και συλλογικοί φορείς παραγωγών με ΑΦΜ.

Όσα προϊόντα δεν καλυφθούν για κατοχύρωση από τις προσκλήσεις Leader και ΓΓΕΤ για πιστοποίηση, η περιφέρεια πρέπει να στείλει έγγραφο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά πρόγραμμα από εθνικούς πόρους του υπουργείου. Σε έσχατη περίπτωση θα εξεταστεί η κάλυψη της δαπάνης είτε από την ομάδα παραγωγών, είτε από πόρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το ενδεικτικό κόστος σύνταξης του φακέλου προς πιστοποίηση ανά προϊόν είναι για προϊόντα φυτικής παραγωγής έως 4.000 ευρώ και ζωικής παραγωγής ή μεταποιημένα έως 7.000 ευρώ.

 

Πηγή: ypaithros.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας