Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Κλεάνθη Λέτσιου

Ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων για την απώλεια του Κλεάνθη Λέτσιου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 03η Αυγούστου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Κλεάνθη Λέτσιου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος.
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Να δημοσιευθεί το παρόν.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βρείτε μας