71 προσλήψεις για το Πάρκο των Ευχών – Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη εβδοµήντα ένα (71) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 71 άτοµα ( συνοδοί επισκεπτών του
θεµατικού πάρκου Χριστουγέννων στο
Αλκαζάρ, υποστήριξη ρόλων και
δράσεων του θεµατικού πάρκου
Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ κ,λπ,)
Οι προσλαµβανόµενοι θα εργαστούν από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους στα
αντικείµενα που ως άνω αναφέρονται καθώς και στις εργασίες απεγκατάστασης του
θεµατικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, σε εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας
αυτού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη,
υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση).
4. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 206 του ν.3584/2007 ήτοι να µην έχουν
εργαστεί κατά το τελευταίο 12µηνο από τη λήξη της νέας απασχόλησης µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας.
Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά άρθρο
47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ θα πρέπει να
κατέχουν:
• Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (διαθέσιµη στο γραφείο προσωπικού και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Λαρισαίων).
2. Απαιτούµενος τίτλος σπουδών όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην
αίτηση συµµετοχής).
∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµοτικού Καταστήµατος και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις 11-11-2019.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής τους και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος
∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κ.
Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και κ. Βλησσαρούλη Βασιλειου από 12-11-2019 ως
18-11-2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500242 ).

Επισηµάνσεις
1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των
κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του ν. 2190/94.
2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
διάρκειας έως δύο µηνών δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση
εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 21 του
ν.2190/94.
3. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Βρείτε μας