Βιοκαρπέτ: Επέστρεψε στην κερδοφορία το 2018

Επανήλε στην κεδροφορία το 2018 ο όμιλος Βιοκαρπέτ, ο οποίος σημειώνει πως πλέον εισέρχεται σε νέα πορεία ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, σε επίπεδο ομίλου, το 2018, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 119,41 εκατ.€ έναντι 105,13 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2017, αύξηση κατά 13,58%.

Οι εξαγωγές ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 68,37 εκατ. € έναντι 64,72 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2017. Αύξηση κατά 5,64%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 57,26% του συνολικού τζίρου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 7,34 εκατ.€, έναντι 5,79 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2017. Αύξηση κατά 26,77%.

Ο όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2018  0,19 εκατ.€, έναντι ζημίας (0,91) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2017.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 0,20 εκατ. € έναντι ζημίας (1,06) εκατ. € την αντίστοιχη του 2017.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρεία, οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 7,45 εκατ.€ έναντι 7,85 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε (0,03)εκατ.€ έναντι (0,16) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (1,28) εκατ.€ κατά την χρήση του 2018, έναντι (2,15) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2017. Μείωση ζημιών κατά 40,47%.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρία αναφέρει, το ΔΣ του ομίλου υλοποιεί με σταθερά βήματα τον στρατηγικό σχεδιασμό για επέκταση εκσυγχρονισμό και βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας με μια σειρά από επενδύσεις μέσω της θυγατρικής της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ και της μητρικής εταιρίας Βιοκαρπέτ ΒΙΟΚΑ 0,00% ΑΕ.

Στο τέλος του 2018 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μιας νέας υπερσύχρονης γραμμής διέλασης και συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου στο Κουλούρι Λάρισας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλού κόστους παραγωγής, με σημαντική αύξηση νέων θέσεων εργασίας στην μητρική ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση τοπικής οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά την Μητρική εταιρία Βιοκαρπέτ ΑΕ η Διοίκηση υλοποίησε τον Απρίλιο του 2019 έναν φωτοβολταϊκό σταθμό 4 MW στο 6ο ΧΛΜ ΕΟ Λάρισας – Θεσ/κης. Η νέα επένδυση θα βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2019.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2018 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Πηγή: sofokleousin.gr

Βρείτε μας