Στις αρχές Φλεβάρη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΕΛ

Στις 3 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΕΛ, με τους «βυσσινί» μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα να εκδίδουν την πρόσκληση. Αναλυτικά:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 11.01.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν την 3η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κύπρου 72, 5ος όροφος στην πόλη της Λάρισας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.07.2017 έως 30.06.2018.

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενη χρήση (01.07.2017-30.06.2018).

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. H κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Λάρισα, 11.01.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Δείτε επίσης

Βρείτε μας