Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις κρίσεις των Διευθυντών

Σε καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας στέλνοντας έγγραφος προς το υπουργείο Εσωτερικών, όπως και στον Περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό, σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθυντών στους ΟΤΑ. Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

«Με την από 02 Οκτωβρίου 2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ανωτέρω 2 σχετική), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με την προηγούμενη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ανωτέρω 1 σχετική), όφειλαν οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών να αποστείλουν το αργότερο ως 14 Σεπτεμβρίου 2018 αίτημα με τις  θέσεις του συνόλου των Γενικών Διευθύνσεων, όπως αυτές
αποτυπώνονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου το Υπ. Εσωτερικών, ως επισπεύδων φορέας, να προβεί στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο αρ. 86 παρ. 7α του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει για την προκήρυξη και την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

Δεδομένου ότι η παραπάνω προθεσμία παρήλθε, ζητήθηκε εκ νέου να προβούν οι Περιφέρειες στις δέουσες κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 40738/3-8-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το αργότερο έως την 20η Οκτωβρίου 2018.

Λόγω του ότι και η τελευταία προθεσμία εξέπνευσε και ο Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει δημοσιευτεί (ΦΕΚ 4788Β/26-10-2018) και πλέον δεν υφίσταται κανένας λόγος κωλυσιεργίας, καταγγέλουμε την κωλυσιεργία της Περιφερειακής Αρχής και ζητούμε άμεσα την αποστολή, από τη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των προκηρυσσόμενων θέσεων Γενικών Δ/ντών, με τις περιγραφές θέσεων ευθύνης, εναρμονιζόμενες με το νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο Αρμόδιο Υπουργείο.

Επισημαίνουμε και πάλι το κατεπείγον του θέματος, καθώς η επιλογή Γενικών Διευθυντών αποτελεί το πρώτο βήμα στη συνολικότερη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συγχρόνως την προϋπόθεση για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), προκειμένου να ακολουθήσει η επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και εν συνεχεία η ολοκλήρωση της διαδικασίας με την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου τμήματος».

Δείτε επίσης

Βρείτε μας